Iphrojekthi yokulawulwa kwezinhlekelele ngaphambili - Yokulawulwa ngaphambili


Bayinyanzelisa njani abahloli le mithetho? Sisetjenziswa sokwenza irhubhululo ngeencwadi ezihlukahlukeneko ezenziwa boFakazi bakaJehova.
Iphrojekthi yokulawulwa kwezinhlekelele ngaphambili. BEKULINDELEKE ukuba libuyele enkantolo maduze ukuze kuqale ukuthethwa kwecala elithinteka kulo lokulunyiswa kwabantu ngezinja iphoyisa elidutshulwe ngoyaba lwezinhlamvu lingena emzini walo.

Inyanzeliswa ngabahloli beSebe lemiSebenzi. Lolu hlelo lufaka nokulungisa umhume okuzombiwa kuwo ngokususa uqweqwe lwenhlabathi nembobo okumele kufakwe kuyo iziqhumane ngaphambi kokususa inhlabathi eyemboze okuzombiwa.

Ifakwe emhumeni obumbiwe ngaphambili uma sekukhishwe amalahle. Abahloli batyelela zonke iindawo ekusetyenzelwa kuzo ukuya kuqonda ukuba abantu bayayithobela imithetho ebekiweyo.


Baphanda iingozi nezikhalazo baze bancede abaqeshi nabasebenzi ngokuqonda ekufuneka bakwenze. Basho kanje abefundisi bamabandla ehlukene abakhulume naleli phephandaba, abebephendula umbuzo wokuthi ngabe liyabhubha ngempela yini namhlanje njengoba kukhona abacabanga lokhu.

1 UMTHETHO WOKUQHUTSHEKISELWA PHAMBILI UKUFINYELELEKA KOLWAZI ( I- PAIA) Ilungiswe ngokwesaHluko se- 14 soMthetho Wokuqhubekisela Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi wonyaka we-. I- PAIA UMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi I- PAIS Uhlelo Lokonga Ngezimoto Ezithwala Abantu I- SABS UPhiko LwaseNingizimU Afrika Lamazinga Ekhwalithi I- SAHRC IKhomishane YaseNingizimu Afrika Yamalungelo EsiNtu I- SANAS Uhlelo LaseNingizimu Afrika Lukazwelonke Lokuqinisekiswa.

ABANTU mabehlise amaphaphu ngoba awukho umhlaba obhubhayo namhlanje. Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi.

Uma umhume ungasenawo amalahle, uhlelo luyaphindwa kube kwenziwa umhume omusha eduze kwalowo. Inyanzeliswa ngubani le mithetho yempilo nokhuseleko?

Leli yiZinzolwazi elisemthethweni laboFakazi bakaJehova.
IPHROJEKTHI-YOKULAWULWA-KWEZINHLEKELELE-NGAPHAMBILI