Indlela yokuhweba ongakhetha kanambambili ngokusekelwa nokuphikiswa - Kanambambili nokuphikiswa

Indlela yokuhweba ongakhetha kanambambili ngokusekelwa nokuphikiswa. Ukushona kwelanga kukhanga ngokwengeziwe, isidlo simnandi ngokwengeziwe nomculo ujabulisa ngokwengeziwe lapho kuhlanganyelwa nomngane.


Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa. Baningi abantu owawubezwa besho kugcwale umlomo bethi ngisavakasha, ngivakashela noma ngisaya ezimpohlweni.

Yeka indlela obunganelisa ngayo ubungane bangempela! Wonke amalungelo agodliwe.

NGABA WAKHA WAYICINGA INDLELA EKUBALULEKE NGAYO UKUTHOBELA UTHIXO? ˙ Faka umbala kule mifanekiso.

Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa. Ngale ndlela yokwethulwa kwabalingiswa: " Kwindlela esadrama, umbhali noma umlobi uvumela abalingiswa bakhe ukuthi baziveze bona kithi ngamazwi abo noma ngezenzo" ( Kenney.

Lena- ke yiyona ndlela abalingiswa abavezwa ngayo kithina kwidrama, njengoba phela negama liyazisho nje lithi lena yindlela “ yobudrama”. Yiqiniso, umkhaya osondelene nabangane abathembekile kumane kuyizici ezimbili nje.

Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba? Ukulungisa igalikuni : 1.
Ngithole Ukuvikela Kwenhlakalahle kanye Nokunakekelwa Kwemithi, futhi uma ngingakwazi ukuthenga ukudla okunempilo, I- SNAP ISIZILE. - ANDRES, UMNIKAZI WEBHIZINISI OBEKE PHANSI East Harlem BUKA INDABA YAMI KU- FoodHelp.

Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni. Kwafika izimo ezithile neminyaka lapho sabona.
Nyc © The City of New York, Human Resources Administration. “ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11).

KHANIKHE NIZIKHUMBUZE NJENGENTSAPHO YINTONI ESINOKUYIFUNDA. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.
Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni.

INDLELA-YOKUHWEBA-ONGAKHETHA-KANAMBAMBILI-NGOKUSEKELWA-NOKUPHIKISWA