Yikuphi ukukopisha okuphambili kokuhweba - Yikuphi okuphambili

Imali ekhokhwayo ngokufundela ukushayela Kuthatha isikhathi esingakanani ukuphothula izifundo. Ukuhluleka ukuhambisana nanoma yikuphi okuhlinzekwa yile nqubomgomo ukwephula umthetho okubi kakhulu, futhi kungaholela ekuqondisweni kwezigwegwe, kuye kufinyelele futhi kubandakanye ukuxoshwa emsebenzini, kanjalo nokwethweswa icala.
Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi 2. Isibonelo, ikhono lokumelana nokulahlekelwa noma ukunamathela ohlelweni oluthile lokuhweba Ngaphandle kokuhweba okulahlekelwa yizinto ezibonakalayo ezingathinta kakhulu imiphumela yokuhweba yangempela.

Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke: Izinhlelo zezifundo Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke sihlose ukuthuthukisa ukuzimisela nolwazi phakathi koth- isha, okuyibona abazobamba iqhaza ekuthuthukiseni izinhlelo zabo zezifundo. Yikuphi ukukopisha okuphambili kokuhweba.

4 IBHROSHA Ku- Bhrosha kulindeleke lokhu: Igama lesikole sokufunda ukushayela nendawo. Ukuphokophelela ukuguqula imiphakathi.

Ngawedwana yikuphi lapho uke wabanokuzisola, yikuphi lapho uzwe ukuhlumeleleka ngokukaMoya kaNkulunkulu? Ukuphokophelela ukuguqula imiphakathi Social Justice Season Diakonia Council of Churches Izifundo zeBhayibheli zixhumanisa ukholo nenguquko.


Amakhodi afundelwayo ( 8, 10 no- 14). Overdose: If someone has overdosed and has serious symptoms such as passing out or trouble breathing, call 911.

4 Chaza kafushane umvuzo otholwa abantu abenza izinto kusenesikhathi ngokwalesi siqephu. 5 Khetha impendulo EYODWA kulezi ozinikiwe. Canada residents can call a provincial poison control center. 3 Yikuphi okuyimiqondo eshayisanayo yokucabanga kwabantu mayelana nesikhathi okutholakala esigabeni sesi - 2? Otherwise, call a poison control center right away. US residents can call their local poison control center at.

1 Ukuchitheka kwamafutha aseNingizimu Afrika kungcolise lapho kubusa khona izicebi ezimhlophe Kodwa lenhlekelele eyenzeke kulesisigceme saseThekwini siveze obala

YIKUPHI-UKUKOPISHA-OKUPHAMBILI-KOKUHWEBA