Ukuthi ungabika kanjani izinketho zesitoreji ekukhokhiseni intela yasecanada - Ukuthi ungabika


2 isiHebheru esikushoyo ngegama elingabizekiyo elithi YHWH. Lo ukuthi bazilungiselela kanjani ukwamukela kokufika kukaMsindisi.
Aphansi amazinga okufunda okubhaliwe kubafundi baseNingizimu Afrika futhi kuseyinkinga engakasitholi isisombululo. Kodwa umshado uyisibopho saphakade.


Indlela Yokumtshela Kufanele umtshele kanjani ukuthi ucu aluhlangani? Wena awukwenzi lokhu” noma “ Wena awulokothi wenze lokhu.
Izazi zomlando weTestamente elidala ziyavumelana ngokuthi igamaelithi YHWH laqala ukusetshenziswa ngesikhathi sikaMose. Strana 690 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 70, Broj 7 Periý- Popadiý A, et al.

Vojnosanit Pregl ; 70( 7) : 688– 692. Kuze kube yimanje awukho umbiko usuke wabika ubungcono kule nkinga, nakuba ikhona imizamo eyenziwayo ukulwa nale nkinga kodwa asikabi bikho isisombululo.


From two blood cultures. Besisadidekile ukuthi abafundi bazobuyela kanjani ezikoleni njengoba sihlukumezekile ngoKhisimusi singakwazi ukuhamba ngokukhululeka, ” kusho uNksz Zwane.
Ekuseni, uJakobe waphakamisa amehlo, wabona laphaya kuza u- Esawu namadoda angu- 400. Kungcono ukuphila nobuhlungu besikhashana manje kunokuba uhlushwe umuzwa wokuzisola ukuphila kwakho konke kamuva!
UJakobe wahamba phambili futhi wakhothama kasikhombisa phambi komfowabo. Ukuthi ungabika kanjani izinketho zesitoreji ekukhokhiseni intela yasecanada.

Uma ungena kule renki isimo sibukeka sibuyele kwesijwayelekile. Ngingenzenjani Ukuze Isoka Lami Liyeke Ukungiphatha Kabi?

Manje uJakobe wayazi ukuthi uJehova ngeke avumele u- Esawu amlimaze. Ulabo abafisa ukuqonda kahle ukuthi singobani njengamalunga eBandla lika Jesu Kristu, laba- Ngcwele beziNsuku zokuGcina, ngizothanda ukunika incazelo ngalendlela: Sifuna uKristu Sifuna ukufunda Ngaye.

Lixolisile, kodwa angazi ukuthi ngenzenjani uma kunje. “ Namuhla isoka lami lingishayile ngokokuqala ngqa.

Amatekisi abuyisiwe ngasebenza ngaphakathi eMnambithi namaphethelo, ahambela amabanga amade asamisiwe.

UKUTHI-UNGABIKA-KANJANI-IZINKETHO-ZESITOREJI-EKUKHOKHISENI-INTELA-YASECANADA