Isibalo sokubala esiphezulu kakhulu - Esiphezulu kakhulu

Lapho sisetshenziswa eBhayibhelini ngomqondo ongokomfanekiso, isibalo ishumi sisho ukuphelela. Lokhu kumele kusenze sizinuke amakhwapha futhi sizihluphe ngokuthi kwakhala nyonini kuthina.

WezeMpilo kuZwelonke, nokudale ukuba kukhuphuke isibalo seziguli ezithola usizo. Abamele ovelele Republican kanye Democratic.
INingizimu Afrika ilokhu iqhubeke njalo nokulahlekelwa yimisebenzi selokhu kuqale unyaka ka-. Uhambo lwakhe esiFundazweni lwalufanele njengoba mhla ziyi- 24 Mashi wuSuku lweSifo.

Isibalo esisha esihlosiwe ngonyaka wezimali wezi- / 13. Lokhu kwehla kwenza ukuthi isibalo sabantu abasebenzayo eNingizimu Afrika sifinyelele ku- 15.


Isikhundla esibhekwe ngabomvu yileso sikaSihlalo weFederal kanti okugqame kakhulu ngombango walesi sikhundla amagama alabo abasigaqele. 7: 19— Kungayiphi indlela ukuhlakanipha kunamandla kakhulu “ kunamadoda ayishumi”?

8% abesifazane, ama- 31. USolomoni uthi ukuhlakanipha kuvikela kakhulu kunenani eliphelele lamadoda aqaphe umuzi.

SENYUKILE isibalo sokubulawa kobhejane eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa neminye iminyaka eyedlule njengoba abazingeli babo sebesebenzisa amaqhinga amasha ukugila lo mkhuba. Isibalo sokubala esiphezulu kakhulu. Buzonciphisa kakhulu isikhathi sokulinda imiphumela yesifo sofuba, iziguli zingayithola imiphumela esikhathini esingamahora amabili nje kunokulinda amasonto amane. Akafuni ukuthi idayiswe noma ihlatshwe.
Abafundi abamnyama abayizi- 8 514 bathola iziqu zemfundo ephakeme ngowe- 1991, lesi sibalo. Izibalo zakamumva zabakwa- Statistic South Africa ziveza ukuthi isibalo semisebenzi kuleli sehle ngongekota yesibili yonyaka.

Lo mshini ngomunye kwabayisihlanu kuphela bale nhlobo emihlabeni jikelele. The imidlalo ukuletha ukwesabeka kakhulu Zombie usuku- of- sokubala abalingiswa ukuthi ungacabangi kabili ngaphambi kokubhujiswa. Namuhla isibalo omongameli Republican miningi Democrats owayenesikhundla esiphezulu esiphezulu USA, kodwa hhayi kakhulu: 18 no- 15 ngokulandelana. Siyakwamukela eNyuvesi yaKwaZulu- Natali ( UKZN) – isikhungo esizihola phambili kwezemfundo ephakeme ezwenikazi lase- Afrika.

INKULUMO YESABELOMALI – KA / 18. Ngokombiko we- Africa Institute for Race Relation ( SAIRR) ngowezi- izibalo zikhomba ukuthi sinyuka ngesivinini esiphezulu isibalo sabantu abamnyama ezikhungweni zemfundo ephakeme uma kuqhathaniswa nesikhathi sangaphambili.


Izinkomo zinamagama azo, uthanda kakhulu leebizwa ngojudas ngoba isiphile iminyaka engama25. Kubalulekile: Uma wenza isibalo esimbandakanya ukuhlukanisa nokuphindaphinda, lapho uphawu lokuphindaphinda lweqiwe khona, abakaki bazozingenela ngokwabo njengoba kukhonjisiwe ezibonelweni ngezansi.


Kuyathakazelisa kakhulu ngoba ngenkathi ukudlala lo mdlalo ukuze sisinde inhlekelele baletha yila Zombies, kufanele alwe konke uthola ngoba akukho ithuba lesibili ngawe. INyuvesi yaKwaZulu- Natali inyuvesi ezinze esiFundazweni esihle saKwaZulu- Natali ehlukene ngokwamakhempasi angaphansi kwayo, inendawo yokuhlala abafundi, ukufundisa kanye nocwaningo.
• Uma uphawu lokuphindaphinda lweqiwe ngaphambi komkaki wokuvula noma ngemuva komkaki wokuvala. Okubi kakhulu wukuthi indlela okwenzeka ngayo yithina sizwe esimnyana esibonakala singenayo imfundiso futhi sibukela phansi imithetho yezwe.

Kulabo ababhalisile, ama- 9% yizingane, ama- 59. Isibalo sabantu abaningi abashona ezingozini ngenxa yamaholidi kuba ngabantu bendlu emnyama.

INyuvesi iyazigqaja kakhulu. EsiPhezulu sesiFundazwe ukuthi uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zobuHoli boMdabu ( COGTA) uzokhipha u 50% wemali edingekayo ukuholela iziNduna.
Isibalo seziguli sezizonke ezibhalise ngaphansi kwe- ART sesikhuphuke sisuka kweziyi- 408, 238 ngonyaka wezi- / 11 safinyelela kweziyingasekupheleni konyaka wezimali wezi- / 12. Esikhundleni sikasihlalo wesigungu esiphezulu esaziwa ngokuthi iFederal Council nakhona kwenzeke okufanayo njengoba engekho ozophonsela inselelo uMnu uJames Selfe.


Izingane zakhe ziyibiza - ngekhehla elidala. Okhulumela abakwaWildlife uMnuz Wonder Mkhushulwa uthe zenyukile izibalo uma kuqhathaniswa nezangonyaka odlule lapho kubulawe khona.

KUBHEKWE ukuthi sehle kakhulu isibalo sabafundi abashiya phakathi izikole emfundweni yamazinga aphansi KwaZulu- Natal ngenxa yezimo ezahlukene ngo-, kunyuke nesibalo samathuba emisebenzi.
ISIBALO-SOKUBALA-ESIPHEZULU-KAKHULU