Ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kwezindlela zamasheya kanye nekusasa - Kwezindlela kwezobuchwepheshe

Kanjani ukusiza ukuhlaziywa kolwazi kulolu cwaningo 60 4. Ongelona uzalo, kanye nezinzuzo zokuxoshwa emsebenzini.
, ibona iminikelo evelele ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwezindlela ezintsha nezithuthukisiwe kanye / noma izixhobo zomsindo wezithombe zokuhamba, kunoma isiphi isinyathelo senqubo. Umlingiswa oyisicaba akasiyena umalalephenduka endabeni noma emdlalweni wonkana. Iningi lamalungu liku. Inqubo Elandelwayo Ukuhlonza Ukufanela Ukuhlomula Kwabafaka Izicelo Zokukhokhelwa Lesi sikhwama sakhiwe abasebenzi abasemkhakheni wesibili ukuya kowesishiyagalombili; abasebenzi abanamakhono angatheni kanye nabenza imisebenzi jikelele.

Ofanelekile omaqondana nokusungulwa kanye nokulawulwa kwamngcwaba omphakathi. Kusetshenziswe insizakuhlaziya yeHermeneutics kanye neye Mimesis ukuhlaziya ulwazi oloqoqwe ngesikhathi kwenziwa izingxoxo.
Ukudla kwesintu Ukulima kwakubalulekile emandulo ngoba abantu babengasebenzi imisebenzi eholela imali. Ngokuhlelekile, sibhekane nalenselelo ezichaza ngokwayo ngokubheka intuthuko engalingani nehlangene ezimakethe zokuqasha, ezizindeni zokukhiqiza kabusha.
Author: Pan South African Language Board. Kanye nabanye abakhuluma izilimi zesiNtu e- Afrika. Ukusetshenziswa kolimi kanye nokusebenzisana kolimi eNingizimu Afrika : ukuhlolwa kwendlela yokusetshenziswa kolimi ngumphakathi kukazwelonke : umbiko ofingqiwe. IPHEPHA LOKUQOQA IMIBONO NGOKUSHINTSHWA KOMHLABA, Isu loMnyango Wezokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kanye Nezinguquko Kwezomhlaba, ngokufanele, ‘ Uguquko Kwezolimo’ - ‘ elihunyushwa. Ukucwaswa kwabokufika kanye nabezemiphakathi ( ). Ucwaningo lonke luzobheka ukuthi mbangela yini eyenza umuntu kuthiwe ulandele incazelo yegama lakhe. Kanye nowezifundazwe kanye nezinhlaka zikahulumeni, uMakwetu uveze ukuthi esikhathini esiyiminyaka emithathu esibhekiwe ( kusuka kuukuya ku, u- 24% wezinhlaka zikahulumeni ube nemiphumela; u- 14% uhlehlele emuva; kwathi angu 62% yangashintsha. Umthetho wezwelonke olawula ngezokuboleka kanye lomthetho wenkambiso wezwelonke wokukweletha ( isiNdebele) 1 Umthetho wezwelonke wezokuboleka owesi shumi lanye ngomnyaka ka Inhloso yalumthetho ngokukhulisa kanye nokumemethekisa ngokokuhlalisana kwabantu lenhlalakahle yabantu beNingizi Afrika,.


UMkhandlu ungamukela uphinde ugunyaze isicelo sokusungulwa kanye. Ukuhlaziywa kwezimpendulo ( Discourse Analysis) okuyindlela yezesayensi esetshenziswa ukuhlaziya amazinga olwazi oluqoqiwe, ukuhlanganisa amaphuzu aqhamuka emihlanganweni yokucobelelana yababambe iqhaza nasemihlanganweni yangenyanga kaJuni/ Julayi.
Uma kukhulunywa ngezaqheqhe noma izangqondo ezinamafutha enelisa isizwe kushiwo imisebenzi yocwaningo eyengula ulwelwesi lokungazi kuleso naleso sizwe. 3 Luthini uvo lwabafundi kanye nabasebenzi baseNyuvesi yaKwaZulu-.
Ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kwezindlela zamasheya kanye nekusasa. Phakathi kwezindlela zobungxiwankulu nokungezona ezobungxiwankulu, kufanelekile emhlabeni wonke.

The Umdanso waseSamuel L. Ukulima kwakusiza ngokuthi badle noma bahlale bephilile.

Kunabalingiswa abayizicaba kanye nabalingiswa abayindilinga – nokuba yimiphumela yendlela umbhali ababeka ngakhona abalingiswa. Warner Memorial, Exhaswe yi- Warner Bros.

Kwenziwa uhlaka lwemibuzo eyayizobuzwa ngesikhathi sezingxoxo njengethuluzi lokuqoqa ulwazi. Kube nezingxoxo nabantu abadala bakulesi sizwe abasikhanyisele ngomlando wamagama emizi.

( a) Abalingiswa abayizicaba Umlingiswa oyisicaba umlingiswa ovele abe yinto eyodwa nje, angashintshi. Lase- Africa siqale ukubikwa ngo-, sibonakala entshonalanga kanye namaphakathi nezwe lase- Africa, lapho senze umonakalo omkhulu kabi ikakhulukazi embileni.

UKUHLAZIYWA-KWEZOBUCHWEPHESHE-KWEZINDLELA-ZAMASHEYA-KANYE-NEKUSASA