Izinkomba eziholela ekupheleni kokuhweba - Kokuhweba izinkomba

Maye liyangibulala igolo kulesisikole engikuso. Kulindeleke ukuthi kubhekane uMpiyakhe Zungu ( Siyabonga Twala) nenkosi uBhekifa Ntshangase ( Vusi Kunene).

Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. Izinkomba eziholela ekupheleni kokuhweba.

ABANTU mabehlise amaphaphu ngoba awukho umhlaba obhubhayo namhlanje. Ngempela igolo liyangibulala.


2 Ibanjwa kangaki futhi ngaziphi izikhathi imihlangano a) Ikomidi Lesigceme kufanele lihlangane okungenani kanye ngenyanga. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona, iseyimini enye kweli cala lenguNaphakade elikhulu, ukuza kunqula Lowo uthandekayo, iNkosi uYesu Kristu.

I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano. KwaMandela is the best place to buy cattle at affordable prices. NIV Once- A- Day Bible. Njengoba sengike ngababhebha kanye kanye usisi Bongi no" mam" Skhakhane, ukubhebhana kwami nosisi Bongi akuseyiyo imfihlo.
Reading The Psalms With Timothy And Kathy Keller. Basho kanje abefundisi bamabandla ehlukene abakhulume naleli phephandaba, abebephendula umbuzo wokuthi ngabe liyabhubha ngempela yini namhlanje njengoba kukhona abacabanga lokhu.

NIV Once- A- Day Bible for Women. KULINDELEKE ukuthi ushube umdlalo owuchungechunge wakuMzansi Magic, Isibaya, ekupheleni kukaFebhuwari njengoba kuzobhekana ngeziqu zamehlo abalingisi abaqavile.

Our staff are available Monday to Sunday from 7am until 4pm. We have got a wide variety available which may be viewed at any time.

Lomhlangano weKomidi Lesigceme. IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku.

Sesike sathi hlwathi isithongwana sigonene.

IZINKOMBA-EZIHOLELA-EKUPHELENI-KOKUHWEBA