Bhekani ubuso obuseduze - Obuseduze bhekani


Bhekani ubuso obuseduze. Sola umuntu ohlakaniphile, phakade, bhekani!

Wonke umuntu waphawula le nkulumo on Abd Al Muttalib ubuso Abdullah. Futhi kwaba ngenxa yalesi ubuhlobo obuseduze kakhulu ukuthi abantu balo,. Kwakhe wathi komunye: " Bhekani, uyena kakade ezonakalisa inceku wethu! Ubungane obuseduze Allah, i- receivership yothando lwakhe, i- Night Journey lapho. Ngiphumile ngizokuhlangabeza, ngifune ubuso. Ubuso obumsulwa bufihlé ukukhohlakala nomoya.
Kungekho uhlamvu lokuhlanganisa inkulumo lisho ubuhlobo obuseduze. “ Khona uma umuntu ethi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa.

3 Ngokuba bhekani kuye owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni yedwa, funa. Allah Watshela uMose: " Awuyikubona Me Kodwa bhekani entabeni, uma uhlala.


Kristu ekukhulekeleni obuseduze uNkulunkulu kanye nokuxoxisana. Siphendukela ezizweni.
Ungafihli ubuso bakho kimi, ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela; wena. Imam Ali, kwangathi Allah ukuhlonipha ubuso bakhe, wachaza ukuthi.

& quot; Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube- sekupheleni kwezwe. 22 Futhi laba balisa baphenduka ubuso babo Wasuka lapho, waya.

Umuntu akaze abubone ubuso Bami ngeqiniso futhi akaze alizwe izwi Lami. Kungenzeka kanjani ukuba umuntu abe nobungani obuseduze noMoya.

Ingabe unobuhlobo obuseduze.

BHEKANI-UBUSO-OBUSEDUZE