Ngaphezulu okulinganiselwe ku intanethi yabathengi - Yabathengi okulinganiselwe


4 Okokugqibela, bazalwana, siyanicela sinibongoza ngeNkosi uYesu, ukuba, kanye njengoko saniyalelayo indlela enifanele nihambe+ ngayo. INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ichanile yaye ifundeka lula.


Funda indlela yokubukela ezibangela umdla kwikhompyutha, itablet okanye kwisixhobo se- elektroniki. Funda iBhayibhile kwi- intanethi okanye uzikhuphelele erekhodiweyo.

Ngaphezulu okulinganiselwe ku intanethi yabathengi. Bukela Iividiyo Ku- TV.

Wakutshanje nezinye iincwadi ezibhalwe apha ngezantsi. Zifundele okanye uzikhuphelele kwi- intanethi iMboniselo noVukani! Izinto Ezifumanekayo. Donations · I- JW Broadcasting · IWatchtower LAYIBRARI EKWI- INTANETHI · Ngena · IJW Library · IJW Library Sign Language · IJW Language.

NGAPHEZULU-OKULINGANISELWE-KU-INTANETHI-YABATHENGI