Inkinobho kanambambili yesikhulumi selebula elimhlophe - Kanambambili elimhlophe

Ikhabethe elikhulu elimhlophe elinendawo yokubeka umabonwakude olingene nje. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo.

INTRODUCTION Landela umhlahlandlela lo ukususa ihloko yepompo yehlathi nesibambo ukuyilungisa nanyana ukuyijamisela. Wayehlose ukuthi baphile emhlabeni kuze kube nini lanini, lokuthi bazalane bagcwale umhlaba njalo bawenze ube lipharadayisi.
SethUlela ISIgqOkO abahlengIkazI. Yenza mbala ukusebenzisa nanyana abantu ababili nawulandela umhlahlandlela lo wenzele ukuvikela. Ekhoneni ngasesandleni sokudla kunomsakazo obekwe phezu kwetafula elinemilenze emine emifishane. UNkulunkulu wababusisa abantu ababili bokuqala njalo wabanika umsebenzi omuhle kakhulu. Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Okuqhubekayo ngezempilo Isaveyi Yesempilo Ukubhema kuyabulala.
Yisikhathi sokuba indoda nowesifazane bafunde indlela okufanele baphathane ngayo, babone ukuthi ukushada kungaba ukuhlakanipha yini. Noma singadli ukudla esikufisayo ngaso sonke isikhathi, umama uyakwazi ukusithengela.

1 E Greece yasemandulo, abasubathi babeqhudelana emjahweni wokubambisana obizwa nge lampa- dedromia 1 Kulomjaho, abasubathi babegijima nesibani esandleni okwakufanele basidlulisele kumsuba- Kungani imibhangqwana kufanele izithibe ngesikhathi iqomisene? Inkinobho kanambambili yesikhulumi selebula elimhlophe. 1 Umsebenzi omkhulu ka uNkulunkulu uApril 6, 1830 Eminyakeni eyikhulu nesishagalombili eyadlula, uJoseph Smith, Oliver Cowdery, futhi nabanye aba-.

Ngabe ingane yakho ineminyaka engaphansi kwemi- UNGALIBALI, YENZELA INGANE YAKHO OKUFANELE maZIGONYElWE UVENDlE NESImUNG- UmUNGWaNE. Nomfanekiso okhishwayo!

18 Khona- ke, isikhathi sokuqomisana akusona isikhathi sokudlala.
INKINOBHO-KANAMBAMBILI-YESIKHULUMI-SELEBULA-ELIMHLOPHE