Isu elihle kakhulu lokuwina phambili - Kakhulu lokuwina

Bakhuleke ngandlela thize Nonke, leli zwe sesilihlezi ngomthetho wabaMhlophe omuhle kakhulu. Ungakhathazeki, ” kusho uNhloli.
Icebo elihle kakhulu. Kodwa- ke bese sizwile ngabantu abahambe behla benyuka befaka amakhambi kubantu ukuthi umfowethu kasekho emhlabeni, useye kokhokho bakhe.

Isu elihle kakhulu lokuwina phambili. Simdubula ngalesoskhathi laphoke angenke basolele ngakuwe mtakwethu" kuphendula uSipho " yazi kuzwakala kuyisu elincono kakhulu lelo sthandwa, mina ngalolosuku ngizolova emsebenzini ukuze sikuhlele kahle singaphazamiseki, ngicabanga ukuthi okwamanje kuzomele ngimnike uthando kakhulu ukuze anganaki lutho.

Pho- ke nifike ekhaya lapha. UNOZINTI weBaroka, u- Oscarine “ Lang One” Masuluke, ufongqa isigqoko kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi bavotele igoli lakhe eliqokwe namathathu ahamba phambili emhlabeni kuma- Puskas Awards azoba ngo- Okthoba 23, eLondon, e- England.

Futhi uShikisha mhlawumbe usevele wagubha umgodi maqede waligqiba nje! Wayeziqhenya kakhulu, impela ngokuthi wayekwazi ukugijima ngesivinini esingaka.

“ Kodwa uMnumzane Peterson uzokuthethisa, ” kusho uThumi. Ubona sekuzogiya yena kuComrades uKelehe omncane Izindaba /, 11: 43am / ZODWA NDABA UMGIJIMI uGift Kelehe ukholwa ukuthi unethuba elihle lokuwina iComrades Marathon ka- esuka eMgungundlovu iphelele eThekwini ngoJuni 1.
“ Ngigijima ngishiye nesithunzi, ” wayeqhoshela ngokuphindelela umngani wakhe, uNhloli. Sidabukile, sinhliziyo zibuhlungu kakhulu.

” Ngosuku olulandelayo uNhloli wafika ngaphambi kukanoNogwaja esangweni. “ Ngeke avume uthathe ibhola.

USonny wadonsa umoya kakhulu. Wayengakwazi nokuzibamba elokhu exoxela ezinye izilwane ukuthi ungumsubathi ovelele kanjani.
Uma ungangisiza, singafundisa uNogwaja isifundo. USonny wadonsa umoya kakhulu.

“ Ngizolilanda ibhola, ” kusho yena. See more of Ingwijikhwebu on Facebook.

Kuzomele ayeke ukugabisa − futhi ngeke aphinde akwazi ukungibiza ngoNyawo Lonwabu noma uMilenze Emifishane futhi! ” kusho uSimon.


Ngoba phela umuzi kaSenzangakhona ngowenu nonke, Zulu.
ISU-ELIHLE-KAKHULU-LOKUWINA-PHAMBILI