Uhlelo lwesifundo sokuhweba isibopho sokufunda - Lwesifundo uhlelo

Ukubhalwa kwesikhangiso. ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA AMABANGA 10- 12 ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LOKUFUNDA NOKUHLOLA Department of Basic Education 222 Struben Street.

Ukubhalwa kwesimemo. To the Curriculum and Assessment Policy Statements and the supplementary policy documents, possible errors may occur in the said documents placed on the official departmental websites.

Lolu hlelo luhle ngoba lukhombisa abasuke bezoshada ukuthi izinhlelo zibhediswa yizinto ezincane nje engingabala kuzo ukungalandeli isabelo mali abasuke bevumelene ngaso. 2 UHLA LOKUQUKETHWE ISIGABA SOKU – 1 Isitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke 1.
Introduction The general orientation of this class is captured in the standards set by the American Council on the Teaching of Foreign Languages ( ACTFL). 1 isizulu ulimi lokuqala lokwengeza: ibangaisizulu first additional language: gradeukuhlolwa kwasezikoleni) ( assessment school based).


Lumhlangano oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ezibalisa eye Media Centre kanye leye Zimbabwe Democracy Institute ( ZDI), uvumelene ukuba kumqoka ukusebenzisa indlela zakulez’ insuku zasebulenjini, ngoba sekuyiyona indlela uzulu angayisebenzisa lula okwedula amaphephandaba lemisakazo. Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi.

ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA LUKAZWELONKE ( CAPS) AMABANGA 7- 9 ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA UHLAKA LOKUGCINA. “ Siqale sabuzana ukuthi sizolusebenzisa yini ulimi uma sesiqabulana.

Uhlelo oluwusizo kwabahlela ukushada. Umphumela wokuFunda 4: Uhlelo nokusetshenziswa kolimi 44 OKUQUKETHWE KANYE NEZIMO EZIBONAKALISA UKUZUZWA KWAMAZINGA OKUHLOLA 52 Ukusetshenziswa kwamathekisthi ekufundiseni kolimi 52 Ukuqonda ukuthi amathekisthi akhiwe kanjani 53 IziLimi – IsiZulu uLimi LwaseKhaya vi.

UThando, ekhuluma ohlelweni lukaMo Flava kuMetro FM izolo ekuseni, uncokole ngokuthi uSomizi akakwazi nhlobo ukuqabula. WBHS Assessment Programme ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA: IBANGAUHLAKA LONYAKA KA- UKUHLOLWA KWASEZIKOLENI THEMU 1 ( 16 January – 28 Marchweeks of teaching) Ubhalomagama.


Uhlelo lwesifundo sokuhweba isibopho sokufunda. Page 3 of 9 COURSE.

KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu- Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we- Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo esigcine umlando wakhe esisoLundi. Nakulo nyaka kukhona uhlelo olubizwa nge- Our Perfect Wedding oludlala kuMzansi Wethu ekuChannel 163 ku- DStv. Ukuguquka kohlelo lwemfundo eNingizimu Afrika kwasemva kobandlululo kuqale emva kokhetho lwe- 1994 lapho umkhandlu wemfundo nokuqeqesha kazwelonke ( NETF) waqala uhlelo lokubukeza isilabhasi kanye nokwenziwa. ISIULU ULImI LOKWENGEZA LOKUQALA AmABANGA 7- 2 ISITATImENDE SENQUBOmGOmO yOHLELO LOKUFUNDA NOKUHLOLA DISCLAIMER In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout.

1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla. Bekufana nokuthi ngiqabula udadewethu omncane, ” kusho uSomizi.

Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1. Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesizulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe- caps kubafundi bebanga le- 10 ezikoleni ezimbili esiyingini sasemhlathuzana Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni.

UHLELO-LWESIFUNDO-SOKUHWEBA-ISIBOPHO-SOKUFUNDA